این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

دبیر علمی کنفرانس/دکتر سمیه امیدواری/ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر

دبیر اجرایی کنفرانس/ مهندس رضا علی پور/ مدیر عامل موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی